Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende

Let op: artikel bevat Bijbelteksten (= voor sommigen triggerend)

In de Bijbel staat het volgende:

“Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.”

Romeinen 1: 27, NBG51

Romeinen 1: 27 is een veelgebruikte tekst om ‘aan te tonen’ dat God een hekel zou hebben aan homoseksualiteit. Wanneer jij iemand bent (en/of iemand kent) die geleden heeft of nog altijd lijdt onder (de uitleg van) deze tekst, dan is dit artikel voor jou. Ik hoop dat het je helpt jezelf te ont-schuldigen.

“Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende” 

Zou God – van wie notabene wordt gezegd dat Hij (en/of Zij) Liefde is – het bedrijven van liefde werkelijk als ‘schandelijkheid’ ervaren? Zou dat écht bedoeld worden in deze tekst?

Vooropgesteld: ik ben geen theoloog. Maar zelfs al was ik dat wel, dat maakte dan nog niet dat ik beter weet dan jij hoe je eeuwenoude teksten, waarvan de herkomst ook nog eens onduidelijk is, zou moeten opvatten. Zelfs al had ik – doe eens gek – dertig jaar theologie gestudeerd, dan had ik nog altijd géén les gekregen van de Bijbelschrijvers zelf, laat staan van God. Ik heb me hooguit dertig jaar kunnen verdiepen in hoe ánderen meenden en/of menen dat er met de Bijbelteksten moet worden omgegaan.

Goed, ik ben dus – net als een theoloog – ‘zomaar een mens’ met ‘zomaar wat ideeën en inzichten’. In diverse kerkelijke denominaties waar ik lid was/kerkte, heb ik ervaren dat het met Bijbelteksten vaak zo is: als een tekst past bij wat we in deze tijd en cultuur ervaren als ‘goed’, ‘liefdevol’ en/of ‘wijs’, dan worden teksten letterlijk opgevat. Maar gaat een tekst over bijvoorbeeld (het goedpraten van) slavernij of de doodstraf, dan wordt dit beschouwd als ‘typisch iets voor díé tijd, maar dat hoeven wij niet letterlijk zo over te nemen’. Dat is waarschijnlijk de reden dat je de meeste christenen gewoon met twee ogen en twee handen ziet rondlopen, ook al zegt de Bijbel dat je je oog moet uitrukken en je hand moet afhakken wanneer ‘deze u tot zonde verleidt’.

Alternatieve uitleg van Romeinen 1:27

Onder ‘schandelijkheid’ zou je mijns inziens met net zoveel recht kunnen verstaan de schandelijke wijze waarop mannen met mannen (bijvoorbeeld tijdens een vergadering van het kerkelijk gezag van een orthodoxere kerk) besluiten om liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht te beschouwen als ‘zondig’ en ‘niet Gods bedoeling’.

“Ho es effe”, zou een theoloog nu misschien zeggen, “je moet deze woorden wel in de context lezen en dan blijkt duidelijk dat dit niet gaat om een kerkenraadsvergadering, maar om seksuele omgang tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.”

Nou oké, laat ik de context er ook even bij pakken, speciaal voor iedereen die van mening is (en/of misschien wel vreest) dat de Bijbel hier iets over te zeggen heeft.

Context volgens traditionele opvatting

Hier een wat langer stuk uit Romeinen 1 met tussen haakjes hoe ik – en met mij vele anderen – aangeleerd kreeg deze woorden op te vatten. De zogenaamde ‘traditionele opvatting’.

“18.Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid (wat in de kerk wordt geleerd) in ongerechtigheid ten onder houden, 19.daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard (in de kerk). 20.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21.Immers, hoewel zij God kenden (vanuit de leer van de kerk), hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt (in de kerk), maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig (afwijkend van de leer van de kerk) hart. 22.Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas (volgens de kerk)geworden, 23.en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (Er vanuit gaande dat ‘God’ of ‘de Bron van het Leven’ zich niet uitdrukt in het leven zelf.)

24.Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid (seks), zodat bij hen het lichaam onteerd wordt (zie je wel: seks). 25.Zij immers hadden de waarheid Gods (de leer van de kerk) vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26.Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten (seks), want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang (geslachtsgemeenschap) vervangen door de tegennatuurlijke (lesbische seks). 27.Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang (geslachtsgemeenschap) met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand (seks), als mannen met mannen schandelijkheid (homoseks) bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende (met een beetje geluk een orgasme, maar geen ticket naar de hemel).

28.En daar zij het verwerpelijk achtten God (het godsbeeld van de kerk) te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29.vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30.oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31.onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. (volgens de leer van de kerk, er vanuit gaande dat er maar één juiste manier is en dat al het andere ‘fout’ is.) 32.Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.” (Als je niet meer doet wat God zegt – volgens de leer van de kerk – gaat het van kwaad tot erger met je en zal je anderen meesleuren in je val.)

Romeinen 1: 18- 32 NBG51

Context volgens alternatieve opvatting

En dan nu datzelfde stuk, maar dan tussen haakjes hoe je dit – wat mij betreft met evenveel recht – ook zou kunnen uitleggen.

“18.Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid (dat wat is, ongeacht of men dit erkent/hierin gelooft of niet) in ongerechtigheid ten onder houden, (onrecht is niet oké.) 19.daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. (Als God de Levensbron is, openbaart hij zich in de wetten/regels/natuur/aard van het leven, dus ook in die van ons.) 20.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. (Iedereen kan zien dat homoseksualiteit overal voorkomt. De schepping/natuur is niet bipolair, alsof er alleen maar ‘mannen’ en ‘vrouwen’ zijn geschapen of alleen maar ‘dag’ en ‘nacht’. Je hoeft maar naar een zonsondergang te kijken en je weet dat er een grote, prachtige en kleurrijke wereld is tussen de in Genesis 1 beschreven polen van licht en donker. Er is meer dan waar de Bijbel over schrijft.)21.Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God (als zijnde de Bron van AL het leven) verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. (door ervan uit te gaan dat God bipolair of zwart-wit zou zijn.) 22.Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23.en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens (denkend dat ‘ie de waarheid in pacht heeft), van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren (een ‘primitief’ leven waarin instinctief als ‘niet oké’ wordt beschouwd wat niet ‘vertrouwd’ is).

24.Daarom heeft God hen in hun hartstochten (voor hun eigen primitieve ideeën over hoe God zou zijn/denken) overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt (door de veelkleurige uitdrukkingsvormen die het lichaam als optie heeft/kent om bijvoorbeeld liefde uit te drukken te miskennen en te beschouwen als ‘smerig’/’walgelijk’). 25.Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel (het eigen primitieve godsbeeld) vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26.Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten (voor de eigen primitieve ‘waarheid’), want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke (vrouwen laten zich binnen veel te veel kerken nog altijd onderdrukken door mannen, omdat hen geleerd is dat dit de bedoeling is). 27.Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende (de macht grijpend en de waarheid claimend) en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.(de illusie dat zij het gelijk en God aan hun kant hebben, maar oh wat veroorzaakt dit een hel in de levens van allen die zij miskennen!)

28.En daar zij het verwerpelijk achtten God (als zijnde ‘niet te kennen’ en ‘altijd groter dan je eigen godsbeeld’) te erkennen (in nederigheid), heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29.vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30.oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31.onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. (!) 32.Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden (eerbied voor al het leven, omdat ‘alles wat adem heeft – hoe dan ook – de Levensbron grootmaakt/uitdrukt), namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven (tegen de wetten van het leven ingaan), de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.”

Romeinen 1: 18- 32 NBG51

Met net zoveel recht lees ik dit. En met net zoveel recht mag ook jij je – mocht je dat willen – deze tekst toe-eigenen om er het jóuwe in te lezen. Besef daarbij ook vooral dat een vrije interpretatie zoals ik hierboven heb gegeven NIETS hoeft te zeggen (!) en misschien alleen maar een uitdrukking is van een creatieve geest. Het lijkt me niet ondenkbaar dat hoe creatiever je bent, hoe meer alternatieve verklaringen je kunt bedenken. Laat je daardoor dus niet intimideren door te menen dat dit iets ‘profetisch’ is ofzo. Niet dat je dat niet mag denken, natuurlijk wel, je hebt het recht te denken wat je denkt. En evengoed heb je het recht te besluiten dat je deze tekst geheel buiten beschouwing laat bij de invulling van je verdere leven.

Niemand heeft het recht voor jou te bepalen wat jouw leidraad behoort te zijn en óók niet hoe je deze leidraad vervolgens zou moeten toepassen/interpreteren. Deze kleinzieligheid past eenvoudigweg niet bij de veelkleurigheid waarmee het Leven zelf zich aan ons openbaart.

De schandelijkheid waarmee mensen worden veroordeeld, beschuldigd en buitengesloten zou niet meer mogen plaatsvinden, omdat zij een gruwel is in de ogen van de Liefde zelf!


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – met alle liefde – veel tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

1 Response

 1. Susan

  Jij schrijft: “Niemand heeft het recht voor jou te bepalen wat jouw leidraad behoort te zijn en óók niet hoe je deze leidraad vervolgens zou moeten toepassen/interpreteren. Deze kleinzieligheid past eenvoudigweg niet bij de veelkleurigheid waarmee het Leven zelf zich aan ons openbaart.”
  Eens!
  Ook ik heb last van deze opdringerigheid gehad als vrijdenkster. Ik citeer uit het boek van Frank Viola met ‘Onder wiens gezag?’

  In twee vertalingen geef ik hier de tekst van Paulus in 2 Cor. 1: 24 weer.
  1 Het Nederlands Bijbel Genootschap:
  ‘Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast.’
  2 De volgende vrije vertaling van de bovenstaande tekst heb ik overgenomen uit het boek van Frank A. Viola met de titel ‘Onder wiens gezag?’
  ‘Wij hebben geen zeggenschap over hoe u uw geloof uitleeft, en we kunnen niet achterdochtig en kritisch over uw schouder meekijken. Wij zijn echter partners die tezamen werken in vreugdevolle verwachting. Ik weet dat u op uw eigen geloof bouwt, en niet op het onze.’
  Het gaat niemand iets aan hóe ik mijn geloof in praktijk breng, met wie ik omga en met wie ik niet omga. Het fundament is Messias Jezus en dat geloof delen álle christenen, maar hoe je daarop bouwt is voor iedereen, door persoonlijke omstandigheden, anders.
  Viola heeft ‘Onder wiens gezag?’ geschreven met het oog op de door de kerk beschadigde christenen. Elke gelovige moet zich verantwoorden voor één Autoriteit tot wie de christen zich wendt en dat is Messias Jezus. Dat is de boodschap van het boek van Viola.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.