Nashvilleverklaring simplistisch en schadelijk

Mijn mond vloekt en mijn hart huilt.

“Honderden predikanten en voorgangers hebben hun handtekening gezet onder de Nederlandse versie van de zogeheten Nashvilleverklaring over ‘bijbelse seksualiteit’.

Talloze andere Nederlandse dominees krijgen zaterdag een verzoek om de verklaring te ondertekenen.

Het document bestaat uit veertien artikelen waarin staat dat het huwelijk door God is bedoeld als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Homoseksuele relaties wijzen de ondertekenaars af, evenals het goedkeuren van ‘transgenderisme’. Het is een reactie op de manier waarop er in de huidige westerse cultuur wordt omgegaan met gender, geaardheid en seksualiteit.” (ND, 04 jan 2019) Bron.

Hier >KLIK< vind je de volledige tekst van de Nashvilleverklaring, waarin je o.a.dit kunt lezen:

“WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.”

Oh, ik weet en zie ook wel dat de Nashvilleverklaring zorgvuldig is opgesteld.

“De versie die zaterdag wordt verspreid is aangescherpt en krijgt een pastoraal nawoord mee. Daarin pleiten de opstellers voor pastorale zorg aan homo’s en belijden zij schuld voor de manier waarop christenen met homo’s zijn omgegaan.” (ND, 04 jan. 2019)

Ik zie dat er oprechte zorg is en ik erken dat de bedoelingen ongetwijfeld goed zijn, MAAR goede bedoelingen zijn niet alles. Wat ik nu ga zeggen klinkt hard, maar het is wel waar: ook Hitler had goede bedoelingen. Dat er goede bedoelingen zijn, betekent niet dat er geen ernstige schade wordt aangericht en dat we niet in opstand mogen en moeten komen tegen dit onrecht.

“Man en vrouw schiep Hij hen”, is een veelgehoord ‘argument’ om de menselijke soort in slechts twee hokjes te proppen. Of nee, drie, want wat moet je anders met degenen die niet (volledig) onder de beschrijving vallen? Zij die ‘lijden’ aan ‘de gevolgen van de zondeval’, zij die ‘ziek’ zijn, zij die kenmerken vertonen die ‘niet de bedoeling’ zijn. Oh, ze mogen er zijn hoor! We maken voor hen een apart hokje en omringen hen met gebed en pastorale zorg. We steunen hen in alles, zodat zij uiteindelijk zoveel mogelijk de door ons goedgekeurde en erkende kenmerken gaan vertonen.

Dit discriminerende gedrag en deze diepe miskenning en onderdrukking van medemensen, waardoor zij ernstig beschadigd kunnen raken, zijn mensonterend, misdadig en godgeklaagd!

Op de kleuterschool leerde ik dat God de regenboog had geschapen. Ik had de kleuren uit mijn hoofd geleerd: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Inmiddels weet ik dat dit slechts een beperkte weergave is van het volledige kleurenspectrum.

Het zou toch bizar en geforceerd zijn als ik ontelbare kleuren zou proppen in zeven hokjes. Of nee, acht, want wat moet je anders met de kleuren die niet (volledig) onder de beschrijving van de hokjes vallen? Kleuren die ‘aangetast’ zijn door ‘de gevolgen van de zondeval’, kleuren die kenmerken vertonen die ‘niet de bedoeling’ zijn. Kleuren als Legergroen, Havanna, Bordeaux, Turquoise, en nog zoveel meer LHBT+ kleuren.

WIJ BEVESTIGEN dat wij als mens de neiging hebben simplistisch en dualistisch te denken en dat we met onze pogingen om te ‘duiden’ en ‘orde’ te scheppen onze veelkleurige medemensen ernstig tekort doen en schade veroorzaken aan hun ziel.

WIJ ONTKENNEN dat we deze simplistische en dualistische neiging zouden mogen toestaan of onderstrepen met behulp van eeuwenoude, al dan niet als heilig beschouwde, teksten en ideeën en de gebrekkige manier waarop we deze interpreteren.

WIJ ERKENNEN dat we op de kleuterschool leerden dat de regenboogkleuren en de mensheid in te delen zijn in een beperkt aantal soorten. Uit de praktijk blijkt echter dat dit een simplistische weergave is, waarmee beslist geen recht wordt gedaan aan de veelkleurigheid en de scheppingskracht van de werkelijkheid.

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

7 Responses

 1. Als trotse grootvader van een prachtige homofiele kleinzoon, steun en deel ik je verontwaardiging over dit nieuwe blijk van op bijbelse argumenten gegronde immoraliteit, waaraan gelovigen nota bene menen hun superioriteit over ongelovigen te kunnen ontlenen. Werd de grootsheid van koning Salomo niet gedemonstreerd door zijn aantal echtgenotes en seks-slavinnen?

 2. Edward

  Het heeft me moeite gekost maar het is me gelukt de hele verklaring, inclusief voorwoord en naschrift te lezen. Twee keer zelfs
  Wat een hoogmoed, wat een vooringenomenheid, wat een hypocrisie, wat een kortzichtigheid. Wat een angstaanjagende zelfverzekerdheid.
  Dit is erger dan ik dacht dat mogelijk was in ons seculiere en ontikkelde landje.

  Ik ga niet op de inhoud in.
  De logica ervan rammelt aan alle kanten. Zowel de premissen als de argumentaties als de conclusies.
  Een enkel voorbeeldjes In het voorwoord wordt gesteld dat (ik citeer) (…) “het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur”. (einde citaat)
  Los van mijn overtuiging dat er geen goddelijk plan of ontwerp is: seksuele voorkeur en genderidentiteit zijn geen eigen autonome voorkeur. Het zijn aangeboren geaardheden. Dit in tegenstelling tot het geloof dat wel een eigen keuze is en aangeleerd.

  Eigenlijk ben ik niet echt verbaasd. Het was niet de vraag óf er verzet zou komen tegen het voortschrijdend inzicht m.b.t. dit onderwerp, maar wannéér.
  Deze mensen zitten vast in een versteend denkpatroon. Het zijn de fossiele resten van een leer die ooit, in de vroege kindertijd van de menselijke soort zijn nut had om verklaringen te vinden voor alle onverklaarbare verschijnselen van die angstaanjagende wereld en zo zekerheid en veiligheid te vinden. Al waren die maar gevoelsmatig.

  Maar de mensheid heeft zich intussen ontwikkeld. De wetenschap heeft verklaringen gevonden voor al die vroeger angstaanjagende verschijnselen. We hebben ons leven georganiseerd in geordende samenlevingen met wetten en regelgeving en instituties die toezien op de veiligheid en de rechten van alle burgers. We hebben geen bovennatuurlijke entiteiten meer nodig om een veilige en rechtvaardige samenleving op te bouwen.

  Het geloof is ontaard in een kwaadaardige doctrine die door de eeuwen heen vele levens heeft verwoest, de morele ontwikkeling van de mensheid ernstig heeft belemmerd en bloedige sporen door onze geschiedenis heeft getrokken en dat nog steeds doet.
  Helaas is de indoctrinatie die wordt toegepast zo intensief, alomtegenwoordig en effectief dat zelfs intelligente en hoogopgeleide geesten vaak de grootste moeite hebben zich ervan los te maken. Of daar niet toe in staat zijn.

  Wat een mooie foto heb je er trouwens boven gezet Inge.

  Edward

 3. Cees Prinsen

  Angst en Christen zijn, zijn synoniem. Angst voor wat men niet kent, angst om te kennen. Angst om te leren. Angst het bekende te verliezen…zoals ‘het tuinpad van mijn vader’ en ‘Slagerij J van der Ven’. Schandelijke domheid. Schandelijke domheid die je alleen verwacht in het domste land ter wereld; Amerika. Mensen in de hoek zetten omdat je BANG bent, hoe kinderachtig. Geboren en nooit ook maar iets bijgeleerd; dikke BAH.

 4. tanja

  Beste Inge, dank voor je statement. Ik merk dat ik het heel heel veel meer te doen heb met die arme mensen die vanaf hun eerste woordje zijn gekooid geknecht gekneveld en bang gemaakt om iets te durven denken dat anders is dan de mannenbroeders voorschrijven dat de schrift bedoelt. Dat hun gedachten zondig zijn en tot eeuwige straf leiden. En dan heb ik het nog niet eens over de LHBTI-ers in die omgeving. Ik pleit voor een vlag voor steun aan hen allemaal. Om ooit te durven ontsnappen uit de angst.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.