Kerkscheuring

Binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken is een hardnekkig conflict uitgebroken over de vraag of vrouwen een officiële rol mogen hebben in de kerk, zoals predikant, ouderling of diaken. Een scheiding binnen de kerk dreigt. Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2430619-kerkscheuring-dreigt-mogen-vrouwen-wel-of-niet-een-officiele-rol-bekleden/

Omdat een kerkscheuring een zeer ingrijpende gebeurtenis is die ook binnen gezinnen tot grote verdeeldheid, frustraties en verdriet kan leiden, gebeurt dit alleen wanneer er echt onoverkomelijke verschillen en conflicten zijn.

Wat vrijwel altijd een rol speelt bij een kerkscheuring is het idee dat hoe de ander het ziet niet Bijbels en/of niet christelijk zou zijn.

De andersdenkenden prediken een zogenaamde dwaalleer en men meent dat daar niet voor niets in de Bijbel tegen gewaarschuwd wordt. Ook gelooft men dat degenen die in de dwaling volharden moeten worden verwijderd uit de gemeente, zoals men rottend fruit van een fruitschaal verwijdert om te voorkomen dat al het fruit door rotting zal worden aangetast. Dit klinkt misschien radicaal, maar zo wordt het soms – met name door fundamentalistisch gelovigen – echt beleefd. Het wordt dan letterlijk ervaren als een zaak van (eeuwig) leven of (eeuwige) dood.

“De teksten zijn volstrekt duidelijk, meent Hans van Vulpen, dominee van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Urk. “Dit thema van vrouw en ambt is van begin tot einde een thema door heel de Bijbel. Als ik dat anders ga lezen, dan moet ik heel de Bijbel anders lezen. Dat kan ik niet, dat mag ik niet en dat wil ik niet.”

Kerken met een andere interpretatie, zijn daarmee ongehoorzaam aan de Bijbel, zegt hij. “Ik kan helaas geen andere conclusie trekken. Hoeveel pijn mij dat ook doet.”

Het is volgens de dominee “niet te dragen” dat andere kerken zich niet aan zijn lezing houden. “Omdat het een manier van Bijbel lezen vraagt, die echt totaal anders is. En niet meer gereformeerd. Je kunt de geschriften niet tegenspreken. Het is niet de vraag of je het leuk vindt, het is de vraag of je gehoorzaam wilt zijn.”

Bron

Dus met andere woorden: degenen die het anders lezen, lezen niet goed, zijn ongehoorzaam en/of kijken alleen naar wat ze zelf ‘leuk’ vinden.

Deze aannames over het (verstandelijk/geestelijk) vermogen en de intenties van de ander gaan niet alleen veel te ver, maar zijn bovendien ook zeer pijnlijk voor degenen die in alle oprechtheid wérkelijk menen dat de Bijbel het (misschien) (soms) (ook) anders bedoelt.

Voor mij was deze stelligheid, evenals de buitensluiting waarmee zij gepaard gaat, de voornaamste reden om de kerk te verlaten. En daarin ben ik niet de enige. Net zoals ik ook niet de enige ben die intens verdriet heeft gevoeld (en soms nog wel eens voel) om wat ik heb ervaren als diepe afwijzing van wie ik in wezen ben.

De woorden ‘het staat er immers duidelijk’ waarmee men – met een vinger tikkend op de Bijbel – claimt het gelijk en God aan de eigen kant te hebben, zijn giftige woorden.

Het is ook niet waar. Anders waren er niet zoveel denominaties die allemaal een beroep doen op dezelfde Bijbel, maar over de interpretatie (sterk) van inhoud verschillen.

Het is niet eerlijk om te menen dat jouw eigen (al dan niet zo aangeleerde) interpretatie wél de bedoeling is en dat alle anderen het mis of in elk geval minder goed hebben. Als je werkelijk gelooft dat het dus mogelijk is om het mis te hebben (zoals die andersdenkenden), dan hoort dat ook te gelden voor jouw eigen interpretatie, want anders meet je met twee maten.

En natuurlijk ervaar je je eigen (aangeleerde) interpretatie als duidelijker en juister dan die van de anderen. Je bekijkt het immers door je eigen (onbewuste) bril, vanuit jouw eigen (aangeleerde) logica. Net zoals de anderen dat doen met hun interpretaties.

Hieronder een mijns inziens eerlijk en verbindend alternatief voor de woorden ‘de Bijbel is daar duidelijk over’:

“Mij lijkt de Bijbel daar duidelijk over, maar als jij iets anders leest, is het misschien minder eenduidig dan ik dacht. Ik vind het heel moeilijk dat jij tot andere conclusies komt, omdat het voor mij dan net lijkt alsof jij minder goed gelezen hebt of niet echt wíl lezen wat er staat. Maar ik erken dat ik jou onrecht aandoe wanneer ik jouw vermogens en intenties openlijk of stiekem in twijfel trek. Het is niet aan mij om te oordelen over jouw hart. Het is aan mij jou lief te hebben als mezelf.”

Ik ben ervan overtuigd dat een minder ik-heb-gelijk-claimende houding kerkscheuringen kan voorkomen en geloofsgroeperingen bovendien gezonder maakt, omdat er meer ruimte komt. Niet alleen voor medemensen, maar ook voor hun (als je daarin gelooft) Schepper en Inspirator. En – last but not least – ruimte voor Liefde.

Samen in gesprek?

Stelling: ‘De Bijbel lezen zoals de Bijbel (volgens fundamentalistisch gelovigen) bedoeld is’ betekent in de praktijk dat je letterlijk neemt wat je zonder ernstige gewetensconflicten of problemen kunt toepassen, en dat je tevens aanneemt dat de andere teksten niet bedoeld zijn om letterlijk op te vatten.”

Doordenker: Het zou toch op zijn minst opzienbarend zijn wanneer je deze krantenkop zou zien: ‘Synode besluit dat de hand van broeder N., die een greep in de collectezak deed, zal worden afgehakt.’ Met als belangrijkste argument dat de Bijbel daar duidelijk over is (Matteüs 5: 30).

Meer lezen?

Meer over het gif van religieus fundamentalisme vind je hier:

https://dogmavrij.nl/wil-jij-weten-hoe-het-echt-zit-met-god-en-de-bijbel-kijk-uit/

Meer lezen over hoe we (de impact van) giftige groeperingen kunnen voorkomen kan hier:

https://dogmavrij.nl/hoe-kunnen-we-schadelijke-groeperingen-voorkomen/


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – met alle liefde – veel tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

3 Responses

  1. John Mieras

    Lezen Christenen de bijbel eigenlijk wel? Zijn ze zich bewust van WAT er in dit boek staat? Nemen ze alles zomaar aan als het woord van god zonder zelf in ernstige gewetensconflicten of problemen te komen??? Trouwens: kunnen Abrahamitische religies, zoals het christendom en al zijn verschillende aftakkingen (religies) maar ook moslims “ware” religies zijn als hun basis afkomstig is van oude mythologische goden zoals Enki, Enlil, El ( de god van de Israëlieten) , Ashera, enz. die we tegenwoordig afgoderij of heidens noemen?

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.